Tedavi Alanlarımız

Tedavi Alanlarımız

Solunum
Astım kronik bir solunum yolu hastalığıdır Öksürük, hırıltılı solunum, nefes almada güçlük gibi semptomlar nöbetlerle seyreder. Soğuk hava, alerjen, egzersiz astım nöbetini tetikleyebilir. Özellikle çocukluk çağında daha sık gözlenir.Alerjik rinit ev tozu, polen, hayvan tüyü gibi alerjenlere bağlı olarak gelişen burun mukozası iltihabıdır. Burunda akıntı, kızarma, hapşırma gibi semptomlarla seyreder. Alerjik rinit, ailesinde alerjik hastalık öyküsü bulunan kişilerde daha fazla ve her yaşta görülür. Mevsimsel veya tüm yıl gözlenen formları vardır.
Nöroloji
Nöroloji; beyin, beyin sapı, omurilik, periferik sinir sistemi ve kasların işleyişi ile ilgili sorunlarla ilgilenen bilim dalıdır. Nöropatik ağrı, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, Alzheimer tipi demans ve periferik sinir sistemi hastalıkları sıklıkla tanı konulan, tedavi seçenekleri araştınlan bozukluklardır.
Psikiyatri
Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre ölümcül olmayan hastalıkların yükünün %30'u ruhsal hastalıklar sebebiyledir. Tüm hastalıklar yükü içerisinde ise ruhsal hastalıklar %10 düzeyinde yer almaktadır. Ruhsal hastalıklar hastalık yükünün yanı sıra belirgin ekonomik yüke de yol açmaktadır. Depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, panik atak, bipolar bozukluk, şizofreni toplumda sık görülen hastalıklardır. Bu hastalıkların görülme sıklığının her geçen gün artması, toplum açısından önemli bir sorun haline gelmektedir.
Multipl Skleroz
Multipl Skleroz (MS) inflamasyon, demyelinizasyon ve akson hasan ile karakterize otoimmun bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Hastalık sıklıkla genç yetişkinlerde ortaya çıkar. Prevalansı coğrafi özelliklere bağlı olarak 100 binde 2 ile 200 arasında değişmektedir. MS kronik bir hastalıktır. MS ataklarının önlenebilmesi için etkin ajanlar çok uzun süre kullanılmalıdır.
Kardiyovasküler
Ülkemizde son yayınlanan verilerde ölüm nedenleri incelendiğinde, 2022 yılında %35.4 ile dolaşım sistemi hastalıklarının ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Kardiyovasküler sistem hastalıkları birçok hastalığın altında yatan sebep olabilir. Kardiyovasküler hastalıkların çoğu toplumsal stratejiler uygulanarak davranışsal risk faktörlerinin (sağlıksız beslenme, tütün ürünlerinin kullanımı, obezite, fiziksel inaktivite ve zararlı ölçüde alkol kullanımı gibi) kontrol altına alınmasıyla önlenebilir.
Hepatoloji
Kronik Hepatit B, ciddi karaciğer hastalıklarına yol açan ve ömür boyu sürebilen bir hastalıktır. Akut bir hastalık olarak başlayıp zamanla kronik bir duruma dönüşebilmektedir. HBV perinatal, perkutan yol, cinsel temas, açık yara,kesikler aracılığıyla ve yakın kişisel temas ile bulaşır. Hepatit B enfeksiyonundan korunma amacıyla doğum anında aşılama programları uygulanmalı, mevcut hastalar tanımlanmalı ve risk gruplarının hastalıktan korunması için öncelikli tedbirler alınmalıdır.
Hematoloji
Aşırı demir yükü (hemokromatozis) vücutta gereğinden fazla demirin biriktiği bir hastalıktır. Demirin fazlası vücut için toksiktir. Demir şelasyon tedavisi vücudunuzdaki fazla demiri ortadan kaldırmak amacıyla kullanılır. Şelasyon tedavisi keşfedildiği andan itibaren demir yüklenmesi görülen talasemi gibi önemli kan hastalıklarında yaşam süresinin uzamasını sağlamıştır.
Gastrointestinal
Gastrointestinal sistemde mide asidi ile ilişkili hastalıklar toplumda yaygın olarak gözlenmektedir Mide asidi ile ilişkili hastalıklara örnek olarak gastroōzofageal reflü hastalığı, mide ve duodenum (oniki parmak barsağı) ülseri, NSAll (nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar) grubu analjeziklerin neden olduğu ülserler, Zollinger Ellison sendromu verilebilir. Gastroözofageal reflü, mide asidi ile ilişkili hastalıklar arasında en yaygın olanıdır ve erişkinlerin yaklaşık %20'sinde gözlenmektedir.
Enfeksiyon
Viral, bakteriyel, fungal, paraziter ve birçok farklı etkene maruz kalındığında oluşabilecek enfeksiyonlara yönelik kullanılabilecek ilaçların geliştirilmesi hem tedavi sürelerini kısaltmış hem de yaşam kalitesini ve sağkalımı artırmıştır. 1900'lü yılların başında ölümlerin %50'den fazlası enfeksiyon hastalıklarına bağlı gelişirken, 1998 Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre bu sayı 13 milyondur. Bazı enfeksiyonların eradikasyonu sağlansa bile devam eden kimi hastalık süreçlerinde koruma ve korunma yöntemlerinin yanı sıra farmakolojik tedavilerden destek sağlanabilir.
Endokrin ve Metabolizma
Dünyada yaygın şekilde görülen bir hastalık olan diabetes mellitus nedeniyle bireylerde anjiyopati gelişmesi neticesinde çeşitli organların tutulumu sonrasında koroner arter hastalığı retinopati, nefropati, polinōropati gibi sonuçlar görülmektedir. Hastalığın kontrolü ve tedavisi için günlük yaşam düzenlemesi ve diyet yanında uluslararası ve ulusal kılavuzlarda belirtilen farmakolojik tedaviler kullanılmaktadır.
Ağrı ve İnflamasyon
Ağrı, gerçek ya da potansiyel bir doku hasarından kaynaklanan, hoş olmayan bir duyu ve duygusal bir deneyimdir. Bulunduğu yere göre baş, diş, bel, boyun, omuz ağrısı, dismenore, kas ağrısı, nevralji, nōropatik ağrı gibi isimler alabilir. Süreye göre akut ve kronik bir davranış gösterebilir. Birçok hastalık için tanı koydurucu spesifik özellik sağlayabilir.Vücudun yaralanmaya veya enfeksiyonlara karşı savunmasının temel bir parçası olan inflamasyon, bağışıklık sistemimizin rahatsız edici herhangi maddeye verdiği doğal yanıttır. Nedene bağlı olarak farklı klinik şekillerde kendini gösterir. İnflamasyon vücudun olağan bir bağışıklık fonksiyonu olarak görülse de kronikleşme yaşanan kısmın hasara uğramasına sebep olur.